Skip to content

Privacyverklaring Verkeersbureau Zorg

Versie 1 augustus 2019

Verkeersbureau Zorg is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij willen je met deze verklaring informeren over het beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens. In de verklaring kun je lezen wat binnen Verkeersbureau Zorg met jouw gegevens gebeurt.

Hoe krijgen wij persoonsgegevens?

Verkeersbureau Zorg verkrijgt jouw persoonsgegevens op de volgende wijze:

 • doordat je als werknemer een inlogaccount op onze website aanmaakt, ons belt of mailt;
 • doordat je gebruik maakt van een Ontzorgtraject;
 • op jouw verzoek van andere instanties of zorgverleners;
 • als je een zakelijke relatie met ons hebt als opdrachtgever of leverancier;
 • door het raadplegen van openbare bronnen.

Wat doen wij met de persoonsgegevens van werknemers in de Ontzorgwijzer?

De dienstverlening van Verkeersbureau Zorg is gericht op het regelen en organiseren van zaken waar werkende mantelzorgers mee te maken krijgen op het gebied van zorg, wonen, arbeid, welzijn en inkomen.

Als je als werknemer gebruik gaat maken van de Ontzorgwijzer heeft je werkgever daarvoor met ons een contract gesloten, jijzelf bent hierin geen partij. Je kan gratis gebruik maken van de Ontzorgwijzer.

Verkeersbureau Zorg verwerkt gewone, gevoelige en bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn o.a. gegevens over je zorgsituatie en gezondheid. Deze persoonsgegevens vul je zelf in, in je account op onze website.

Al jouw persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden niet met je werkgever gedeeld als deze een overeenkomst met ons heeft afgesloten voor de Ontzorgwijzer. Verkeersbureau Zorg gebruikt de gegevens die jij aan ons verstrekt bij het gebruik van de Ontzorgwijzer om een anonieme rapportage voor de werkgever op te stellen. Deze rapportage bevat alleen cijfers en percentages en zijn niet naar jou herleidbaar. Gegevens die jij verstrekt tijdens een Ontzorgtrajet worden niet verwerkt in deze anonieme rapportage.

Grondslag voor verwerken van persoonsgegevens

Verkeersbureau Zorg mag jouw persoonsgegevens als werknemer alleen verwerken als je daar toestemming voor hebt gegeven. Om die reden laat Verkeersbureau Zorg je bij het aanmaken van je account een toestemmingsverklaring tekenen voor het verwerken van jouw gewone, gevoelige en bijzondere persoonsgegevens. Voor overige betrokkenen zoals leveranciers en opdrachtgevers geldt als grondslag de overeenkomst.

Kinderen jonger dan 16

Indien de persoonsgegevens van een kind jonger dan 16 jaar zijn, zal Verkeersbureau Zorg de toestemmingsverklaring (mede) door ouders laten ondertekenen. Verkeersbureau Zorg controleert of ouders de toestemming daadwerkelijk hebben gegeven.

Website en cookies

Verkeersbureau Zorg gebruikt op haar website alleen functionele en statistische cookies (Google Analytics). Hiermee krijgt Verkeersbureau een beter beeld van het zoek- en klikgedrag op onze website. Dit is voor ons een belangrijk instrument om onze dienstverlening te verbeteren. Google Analytics is privacy vriendelijk ingesteld, waardoor we geen persoonsgegevens van je verwerken.

Met de functionele cookies zorgen we dat de website goed werkt. Er worden geen marketing cookies gebruikt.

Je dient je ervan bewust te zijn dat Verkeersbureau Zorg niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen die je kunt benaderen als je ingelogd bent.

Het is mogelijk om artikelen op onze website te delen via sociale media, als je hier gebruik van maakt.  Verkeersbureau zorg krijgt geen toegang tot jouw sociale media account. Wij raden je aan het privacy beleid van de betreffende sociale media te controleren.

Wie ontvangt persoonsgegevens?

Persoonsgegevens waaraan jij als werknemer herkend kunt worden, worden nooit gedeeld met anderen behalve als:

 • jij ons hierom verzoekt, wij vragen hier dan nogmaals toestemming voor aan jou;
 • Verkeersbureau Zorg aan een wettelijke verplichting moet voldoen;
 • bevoegde instanties daarom vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke taak.

Verkeersbureau Zorg kan je op verzoek altijd informeren aan wie zij gegevens heeft doorgegeven en welke gegevens zij heeft doorgegeven.

Verwerkers

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden maken wij gebruik van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Je kunt hierbij denken aan websitehosting, clientdossier, mailboxen en boekhoudsoftware. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken staan over doelen, bewaartermijnen en beveiliging.

Bewaartermijnen

Verkeersbureau Zorg hanteert verschillende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens die zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikt. Persoonsgegevens worden twee tot maximaal zeven jaar bewaard, na beëindiging van de dienst of overeenkomst.

Beveiligingsniveau

Verkeersbureau Zorg beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Indien je van mening bent dat toch misbruik is gemaakt van data, kun je contact opnemen met Verkeersbureau Zorg. De contactgegevens bevinden zich onderaan deze verklaring.

Jouw rechten als betrokkene

Volgens de geldende privacywetten heb je de volgende rechten ten aanzien van je persoonsgegevens:

 • je mag ze inzien, corrigeren, bezwaar maken tegen de verwerking en Verkeersbureau Zorg vragen de persoonsgegevens te verwijderen;
 • je mag Verkeersbureau Zorg vragen de hoeveelheid persoonsgegevens die ze verwerken te beperken;
 • je mag Verkeersbureau Zorg vragen om de persoonsgegevens in een gestructureerde, machine leesbare vorm aan je te geven zodat je ze mee kan nemen;
 • Verkeersbureau zorg maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in haar diensten.

Je kan deels van deze rechten gebruik maken door in te loggen op je account in de Ontzorgwijzer. Hier kan je raadplegen welke informatie je zelf hebt ingevuld.

Voor overige betrokkenen of andere persoonsgegevens kun je een schriftelijk verzoek indienen via \"> of per post naar Verkeersbureau Zorg, Lansinkweg 76 A, 7553 AM in Hengelo. Je krijgt een bevestiging van ontvangst en binnen vier weken voldoen we aan je verzoek.

Je hebt ook altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over de bescherming van je persoonsgegevens door Verkeersbureau Zorg bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Contactgegevens

Heb je vragen of verzoeken, stuur deze dan naar: Verkeersbureau Zorg VOF, t.a.v. K.F.T. Jansen-Schilderinck, Lansinkweg 76a, 7553 AM Hengelo, \">, KvK nummer: 73216003